Sett inn:    
Synlighet:     Module:   
 

     

                                                                               

            

My scholarly supervisors are severe, they usually want me to bring only itemized narrations, however it is really sticky for me. Pupils targeted to address for specific support skillful websites such as custom written term paper

Finansiering  

Prosjektet var kostnadsrekna til 377 mill. kr. (2007). Finansieringsplanen la til grunn 33 % i statlege midlar, 10 % i kommunale tilskot og 57 % i bompengar.

Ei eventuell kostnadsoverskriding i anleggsperioden skal  dekkjast i samsvar med gjeldande retningslinjer for bompengeprosjekt. Dette inneber at ei overskriding på inntil 10 % skal dekkjast av staten og bompengeselskapet i fellesskap, med ei fordeling etter deira del av kostnadane. Det kommunale tilskotet inngår i bompengeselskapet sin del, og bompengeselskapet skal dermed dekkje 67 % av ei evt. kostnadsauke. Eventuell overskriding utover 10 % skal dekkjast av staten aleine.

Garanti
Hordaland fylkeskommune har stilt sjølvskyldnargaranti for lån som Fastlandssamband Halsnøy AS har tatt  opp for å finansiera Halsnøysambandet. 
Førehandsbompengar
Førehandsinnkrevjing starta 1. mars 2004 og varte fram til opning av anlegget, dvs. om lag 4 år.
Førehandsbompengetaksten utgjorde eit påslag tilsvarande 4 takstsoner. Det vart berre kravd inn førehandsbompengar for køyretøy.
Bompengar
Automatisk bompengeinnkrevjing  starta då Halsnøysambandet opna for trafikk, 8. mars 2008.
     
 
Logg inn